Контакты

caj.artstudies.kaznai@gmail.com

Представитель редакции

Kabyl Khalykov
T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Almaty, Kazakhstan)
Телефон +7 (727) 272-04-99

Представитель технической поддержки

Guzel Nurimbetova
Телефон +7 (727) 272-04-99